İlgili Kişi Veri Sahibi Başvuru Formu Güvenlik

İlgili Kişi Veri Sahibi Başvuru Formu Güvenlik

  1. GENEL

Sizilgili kişi ( verisahibi )tarafından6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nun(“KVKK”)11.ve13’üncü maddeleriuyarıncayapılacakbaşvurularıivedilikle,etkinvekapsamlıbirşekildedeğerlendirebilmekve çözümleyebilmek adına, işbu İlgili Kişi ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu veri sorumlusu sıfatıyla“Aslanege Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş (Bundan böyle ” ASLANEGE “ olarak adlandırılacaktır)hazırlanmıştır.
2.       BAŞVURUYOLU
Siz İlgili Kişi ( veri sahibi ), KVK Kanunun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, 6698 Sayılı KVKKanunun uygulanmasıylailgilitalepleriniziyazılıolarakişbuİlgili Kişi ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu’nundoldurulmasısuretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğeryöntemlerle:

  • aslanegeguvenlik@hs01.kep.tradresli kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,
  • “Mansuroğlu Mah.288/4 Sk. No:10/24 Bayraklı – İZMİR”adresli posta adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak,
  • Sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden e-posta adresimize elektronik olarak,

İşbu İlgili kişi ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını, ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle suretiyle iletebilirsiniz.( Başvuru Gönderiminde bilgi kısmına Mutlaka “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi “ yazılması gerekmektedir.)
3.       VERİ SAHİBİNE İLİŞKİNBİLGİLER
Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya ilişkin çözümlerin geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki alanları mutlaka doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekmektedir:

Ad Soyad* 
T.C Kimlik Numarası* 
Adres* 
Telefon Numarası* 
E-posta Adresi* 
Faks Numarası (isteğe bağlı) 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Veri Sahibi Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.
“ASLANEGE” ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlihazırda devam edip etmediğini aşağıda yer verilen bölümde belirtiniz.

o  Müşterio Çalışan Adayıo   Çalışan
o   İş Ortağıo  Ziyaretçi 
o Dİğer  
  • “ASLANEGE” ile olan ilişkim başvuru tarihi itibarıyla devametmektedir.
  • “ASLANEGE”ile olanilişkim…… /…… /20…… tarihi itibarıyla sonaermiştir.

4.       İLGİLİ KİŞİ ( VERİ SAHİBİ )’NİNTALEPLERİ
İlgili kişi ( Veri sahibi ) olarak, KVK Kanunu 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

TALEBİNİZGEREKEN BİLGİ/BELGESEÇİMİNİZ
1. Kişisel verilerimin “ ASLANEGE  “tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.…………………………………………………… 
2. “ ASLANEGE  “tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğiniöğrenmek istiyorum.Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.…………………………………………………… 
3. “ ASLANEGE  “tarafından kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenmek istiyorum.Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.…………………………………………………… 
4. Eğer kişisel verilerimyurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.…………………………………………………… 
5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 
6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilernezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 
7. Kişisel verileriminişlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun neolduğunu lütfen belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere Veri Sahibi Veri Sahibi Başvuru Formu ekinde yer veriniz.…………………………………………………… 
8. Kişisel verileriminişlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve butalebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Veri Sahibi Veri Sahibi Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

…………………………………………………

 
9. “ASLANEGE”tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıranotomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunudüşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Veri Sahibi Veri Sahibi Başvuru Formu ekinde yer veriniz.……………………………………………………

 
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (örnek;Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Veri Sahibi Veri Sahibi Başvuru Formu ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

 

İlgili kişi ( Veri sahibi ) adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu İlgili kişi  ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu ilgili kişi ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun “ASLANEGE” ’ne ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, veri sorumlusu olarak,ilgili kişi ( veri sahibi ) olduğunuzu teyit etmek amacıylasizinleiletişimegeçebilecek,buhusustasizlerdenbazıbilgivebelgelertalepedebilecektir.Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, ilgili kişi ( veri sahibi ) olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imhaedilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKKanunu’nun 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.
5.       İLGİLİ KİŞİ  (VERİ SAHİBİ )’NİN TALEBİNİNSONUÇLANDIRILMASI
Niteliğine göre talebiniz, KVKKanunu uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden en kısa sürede ve en geç otuz

  • gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu İlgili kişi ( Veri Sahibi ) Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre KVKKanunu’nun 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıdabelirtiniz:
Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile adresime gönderilmesini istiyorum. 
Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum. 

Talepleriniz “ASLANEGE”tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
6.       İLGİLİ KİŞİ ( VERİ SAHİBİ )BEYANI
KVKKanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İlgili Kişi ( Veri Sahibi ) 
Adı Soyadı 
Başvuru Tarihi 
İmza 

İndirmek için bağlantıyı tıklayınız.