Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Güvenlik

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Güvenlik

ASLANEGE GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ. 2

1.1.  Politikanın Amacı ve Kapsamı 2

1.2.  Yürürlük ve Değişiklik. 2

 1. KURUMUMUZUN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ 2

2.1.  Veri Sahipleri 2

2.2.  Kişisel Veri İşleme Amaçları 3

2.3.  Kişisel Veri Kategorileri 5

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR. 6

3.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler. 6

3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar. 7

3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar. 8

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 8
 2. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 9
 3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ 10
 4. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR. 11

 
1.              GİRİŞ
1.1.        Politikanın Amacı ve Kapsamı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu “ASLANEGE“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”),“ASLANEGE “Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve “ASLANEGE “tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde “ASLANEGE“ tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, “ASLANEGE “tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, “ASLANEGE “’ninişlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

“ASLANEGE“çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, “ASLANEGE “Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.
1.2.        Yürürlük ve Değişiklik
Politika, “ASLANEGE“tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

“ASLANEGE “, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna “ASLANEGE“web sitesinden(www.aslanege.com) erişilebilir.
2.              KURUMUMUZUN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1.        Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “ASLANEGE “tarafından kişisel verileri işlenmekte olan “ASLANEGE“çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
1Hizmet alan“ASLANEGE “nezdinde hizmet alangerçek kişileri ifade etmektedir.
2Hizmet Alma Adayı“ASLANEGE “nezdinde öğrenim görme amacı ile başvuruda bulanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
3Ziyaretçi“ASLANEGE “şubeve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
4Çalışan“ASLANEGE“ nezdinde çalışmakta olan güvenlik, eğitmen, kurum idari sorumlu personelleri ve diğer elemanlar gibi vs. gerçek kişileri ifade etmektedir.
5Çalışan Adayı“ASLANEGE “nezdinde çalışmak amacı ile başvuru yapan adaylargibi gerçek kişileri ifade etmektedir.
6Üçüncü KişilerYukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile “ASLANEGE“çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etemektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2.        Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.2.a      “ASLANEGE“ Kişisel Veri İşleme Amaçları

“ASLANEGE“tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKKKanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarlaişlenebilmektedir:

ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR
Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

1.       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

2.       Kurum-müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

3.       Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi

4.       Talep ve şikayetlerin takibi

5.       Müşterilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

1.       İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

2.       Etkinlik yönetimi

3.       Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

4.       Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması

5.       Bilgi Güvenliği Yönetim sistemlerleri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

6.       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

7.       Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası

 

 

 

 

Kurumun İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi

1.       İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

2.       Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3.       Çalışanlarıniş faaliyetlerinin takibi ve denetimi

4.       Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve çalışanların-Eğitim Personeli görevlilerinin katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası

5.       Çalışanlariçin yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

6.       İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi

7.       Performans Değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

8.       Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası

9.       Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası

10.   ÇalışanlarınKurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

 

 

Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

1.       Uzaktan eğitim merkezi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

2.       Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası

3.       İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 

 

Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

1.       Kurum ve tesislerinin güvenliğinin temini

2.       Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

3.       Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

4.       İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası

5.       Kurum ve tesislerinin güvenliğinin temini

6.       Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini

7.       Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

1.       Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası

2.       Kurum program ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

3.       Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

4.       Kuruma bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası

5.       Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

 

2.3.        Kişisel Veri Kategorileri

“ASLANEGE“ tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, KVKK Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiEhliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim BilgisiTelefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Lokasyon VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler
Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili Kurum ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Risk Yönetimi BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum’un ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler.
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiFiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği BilgisiTicari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal BilgiKurumumuzun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı BilgisiKurumumuzun çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Kurumumuzun insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiHukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurum politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş BilgisiKurumumuzun kanuni yükümlülükleri ve Kurum politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler
Talep/Şikâyet Yönetimi BilgisiKurumumuzun yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi BilgisiKurumumuzun ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Olay Yönetimi BilgisiKurumumuzun ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler
Görsel ve İşitsel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

 
3.       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1.   Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

“ASLANEGE “tarafından kişisel verileriniz,KVKK Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi;“ASLANEGE “, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması;“ASLANEGE“tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;“ASLANEGE “, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması;“ASLANEGE “tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;“ASLANEGE“tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2.   Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

“ASLANEGE“tarafından kişisel verileriniz, KVKK Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olmasıdiğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, “ASLANEGE“tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde “ASLANEGE“tarafındankişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda “ASLANEGE “, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, “ASLANEGE “tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıdurumunda, veri sahibi ile “ASLANEGE “arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olmasıdurumunda “ASLANEGE“, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olmak şartı ile “ASLANEGE“tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olmasıdurumunda,“ASLANEGE “zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıhalinde, “ASLANEGE“ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla “ASLANEGE “tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde “ASLANEGE“öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

KVKK Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar;kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

“ASLANEGE “, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler,ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

4.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
“ASLANEGE “, KVKK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda söz konusu kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak koşulu ile kişisel verileriniz “ASLANEGE“tarafındanaktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı durumda, KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla “ASLANEGE“tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, “ASLANEGE “ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “ASLANEGE “, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAMAKTARIM AMACI
İş Ortağı“ASLANEGE “’ninticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflarİş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hizmet Verilen Firmalar“ASLANEGE” nin hizmet vermekte olduğu firmalarHizmet alan firmanın temin edilen hizmeti alabilmesi için sınırlı olarak aktarım
Tedarikçi“ASLANEGE “’den aldığı talimatlar doğrultusunda ve “ASLANEGE“ile arasındaki sözleşmeye dayanarak “ASLANEGE “’ninticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflarTedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
Kanunen Yetkili Kamu KurumuHukuken “ASLANEGE “’ındanbilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel KurumHukuken “ASLANEGE “’ındanbilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 
5.       VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
KVKK Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince gereğinceveri sorumlusu sıfatıyla “ASLANEGE “tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Kurum içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak KVKK Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu özellikle belirtmek isteriz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.aslanege.com ]dan ulaşabileceğiniz “ASLANEGE“Veri Sahibi Başvuru Formu’nudoldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

“ASLANEGE “, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte “ASLANEGE “gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

“ASLANEGE “tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde;“ASLANEGE “tarafından

 1. Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 2. Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 3. Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

6.       KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri  sahibinin talebi üzerine“ASLANEGE “, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
7.       KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliğisağlamayayönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülenönleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerineilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda “ASLANEGE“tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenlemegörevlerininyürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturmasıiçin gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemeninbütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

TANIM 
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale GetirmeKişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan“ASLANEGE“çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı“ASLANEGE“çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle “ASLANEGE “çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika“ASLANEGE“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Kurum/Şirket“ASLANEGE “
İş Ortakları“ASLANEGE “’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

İndirmek için bağlantıyı tıklayınız.