Bilgilendirme & Aydınlatma Metni Formu

Bilgilendirme & Aydınlatma Metni Formu

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  10. maddesi uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. ) Aslan Personel Hizmetleri Yapı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“ASLANEGE” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Güvenlik Hizmetleri ve Eğitim Hizmetlerialanında faaliyet göstermekte olan ve Mansuroğlu Mah. 288/4 Sk. No:10/25 Bayraklı-İzmiradresinde mukim, BornovaVD,089 0931499 vergi no’luMersis No: 0089 09314990 0001Aslanegeolarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak ASLANEGE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
 • Kişisel verileriniz, eğitim başvuru talebinizin ve eğitim uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • ASLANEGE’in uyguladığı işe alım ilkelerinin, gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde;
 • ASLANEGEsunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ASLANEGEtarafından, ASLANEGEve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, müşteri, memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;
 • ASLANEGE‘nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • ASLANEGEpersonel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;
 • ASLANEGE’ninpersonel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu,ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • ASLANEGE ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,
 • ASLANEGE tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,
 • ASLANEGE ‘in hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • ASLANEGE‘ in faaliyetlerinin tanıtılması,
 • ASLANEGE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, 5188 no’lu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun tarafından getirilen Güvenlik Hizmetleri ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, güvenlik, eğitim, faaliyetlerinin devamı, bu hizmetler ile ilgili mevzuatlar ve ASLANEGE  iç düzenlemeleri kapsamında güvenlik ve eğitimfaaliyetlerinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, Sertifikahazırlanması, basımı ile çeşitli idari işlemlerin yapılması,
 • ASLANEGE çalışanlarının/ziyaretçilerinin/yüklenicilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, ASLANEGE ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
 • ASLANEGEbirimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;
 • ASLANEGE ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ASLANEGE tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

İşlenmektedir /  işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

ASLANEGE tarafından işlenen kişisel verileriniz, ASLANEGE’inyasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ASLANEGEtarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi İç İşleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya dayurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, ASLANEGE’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak istihdamın gerçekleştirilmesi, eğitim hizmetlerinin kayıtlarının alınması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, 5188 no’ lu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4857 no’ lu İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm kanunlara uyum sağlamak amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Buçerçevedekişiselverileriniz,KVKKm. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 veKVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1]ASLANEGE’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ASLANEGE’ in www.aslanege.comalan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Mansuroğlu Mah. 288/4 Sk. No:10/24 Bayraklı-İzmir adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ASLANEGEtarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ASLANEGEiçin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

Kişisel VerilerinizinToplanmaYöntemiKişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden, hizmet alımı gerçekleştirdiğiniz müddetçe, ASLANEGEtarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, ASLANEGE’ye iş başvurusu yaptığınızda, ASLANEGE’ e ait çağrı merkezini aradığınızda, ASLANEGE yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve NedeniASLANEGE’ye sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ASLANEGEtarafından, ASLANEGEve verdiğimiz hizmet programlarımızı tanıtmak, sunulan ehizmetlerimizleilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, müşteri memnuniyetini değerlendirmek, hizmet kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerleişlenmektedir.

KişiselVerilerinizinAktarımı     Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ASLANEGEtarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi İç İşleri Bakanlığı, , Sosyal Güvenlik Kurumu, yetkili diğer tüm kamu kurumları faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya dayurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak HaklarınızKişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimizebaşvurarak:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesiniisteme,
 7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ve
 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  ASLANEGE” Mansuroğlu Mah. 288/4 Sk. No:10/25 Bayraklı-İzmiradresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluylagönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu  

Aslan Personel Hizmetleri Yapı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

 

 
  

1 KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından Firma A.Ş’yedaha önce bildirilen ve Firma A.Ş’ nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Firma A.Ş’ ye iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde firma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İndirmek için bağlantıyı tıklayınız.